Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1.  Informujemy iż jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

2. Osobą odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w imieniu administratora danych w przedsiębiorstwie jest Krzysztof Osiński z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 5/34. 

3.  Odpowiedzi na pisma udzielane będą w okresie 30 dni od daty  wpływu pisma.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji prac zleconych w ramach umowy lub zamówienia,

  • wystawienie faktury,

  • udzielenie informacji o usługach  (tj.marketing itp),

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, trwania współpracy.

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:

  • sprostowania swoich danych,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo wniesienia sprzeciwu,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

  • usunięcia/zapomnienia.

7.  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.

8.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy / realizacji zlecenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem zawarcia umowy lub brakiem realizacji zlecenia.

9.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

10. Niniejsza klauzula obowiązuje od 25.05.2018.

TOUCHEVER SP. Z O.O. - High Quality Touch Solutions ul. 3-go Maja 5/34; 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie KRS: 0000694587 NIP: 6292482597 REGON: 36823490000000 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł